Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các điều khoản

Bằng việc truy cập và sử dụng kênh podcast SGP2020, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Quyền sở hữu

Mọi nội dung và tài sản trí tuệ trên kênh podcast SGP2020 thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba liên quan. Việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối nội dung này mà không có sự cho phép từ chúng tôi là vi phạm bản quyền.

3. Thay đổi nội dung

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nội dung nào trên kênh podcast SGP2020 mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc thay đổi nội dung này.

4. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm tính bảo mật tuyệt đối và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự xâm phạm nào vào thông tin cá nhân của bạn do các bên thứ ba gây ra.

5. Liên kết

Kênh podcast SGP2020 có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.

6. Sự chấm dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ việc cung cấp dịch vụ kênh podcast SGP2020 bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối việc truy cập và sử dụng kênh podcast cho bất kỳ ai vi phạm các điều khoản sử dụng này.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [dev#sgp2020.club]