4: Phần 5 # Chương 4 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG IV HIẾN-TỔ (1841 – 1847) Niên-hiệu : Thiệu-trị

4: Phần 5 # Chương 3 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN CHƯƠNG III THÁNH-TỔ (1820-1840) (tiếp theo)

2: Phần 5 # Chương 2 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN CHƯƠNG 2 : THÁNH-TỔ (1820 – 1840) Niên-hiệu : Minh-mệnh

1: Phần 5 # Chương 1 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN ( 1802 — 1945 ) CHƯƠNG I : THẾ-TỔ (1802 – 1819) Niên-hiệu : Gia Long

12: Phần 4 # Chương 12 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược Phần 4 : Tự Chủ Thời-Đại (Thời Kỳ Nam Bắc Phân Tranh) Chương 12 Nguyễn Vương Nhất Thống Nước Nam.

11: Phần 4 # Chương 11 : Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược Phần 4 : Tự Chủ Thời-Đại (Thời Kỳ Nam Bắc Phân Tranh) Chương 11 Nhà Nguyễn Tây Sơn .

10: Phần 4 # Chương 10:Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược Phần 4 : Tự Chủ Thời-Đại (Thời Kỳ Nam Bắc Phân Tranh):Chương 10 Nhà Hậu Lê Mất Ngôi Vua.

9: Phần 4 # Chương 9 : Trần Trọng Kim Việt Nam : Sử Lược Phần 4 : Tự Chủ Thời-Đại (Thời Kỳ Nam Bắc Phân Tranh) Chương 9 Họ Trịnh Mất Nghiệp Chúa .

7: Phần 4 # Chương 7 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Phần 4 : Tự Chủ Thời Đại (Thời Kỳ Nam Bắc Phân Tranh) : Chương 7 : Người Âu châu sang nước Nam .

8: Phần 4 # Chương 8 : Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược Phần 4 : Tự Chủ Thời Đại (Thời Kỳ Nam Bắc Phân Tranh) : Chương 8 Vận Trung Suy của Chúa Nguyễn .

6: Phần 4 # Chương 6 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Phần 4 : Tự Chủ Thời Đại (Thời Kỳ Nam Bắc Phân Tranh) : Chương 6 : Công việc họ Nguyễn làm ở miền Nam .

5: Phần 4 # Chương 5 : Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược Phần 4 : Tự Chủ Thời Đại (Thời Kỳ Nam Bắc Phân Tranh) : Chương 5 Công Việc Họ Trịnh Làm ở Đất Bắc