16: Phần 5 # Chương 16 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG XVI CÔNG-VIỆC CỦA NGƯỜI PHÁP TẠI VIỆT-NAM

15: Phần 5 # Chương 15 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG XV VIỆC ĐÁNH-DẸP Ở TRUNG-KỲ VÀ Ở BẮC-KỲ

14: Phần 5 # Chương 14 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG XIV LOẠN Ở TRUNG-KỲ

13: Phần 5 # Chương 13 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG XIII CHIẾN-TRANH VỚI NƯỚC TÀU

12: Phần 5 # Chương 12 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG XII CUỘC BẢO-HỘ CỦA NƯỚC PHÁP

11: Phần 5 # Chương 11 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG XI QUÂN NƯỚC PHÁP LẤY BẮC-KỲ Lần thứ hai

10: Phần 5 # Chương 10 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG X TÌNH-THẾ NƯỚC NAM TỪ NĂM GIÁP-TUẤT VỀ SAU

9: Phần 5 # Chương 9 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG IX QUÂN NƯỚC PHÁP LẤY BẮC-KỲ Lần thứ nhất

8: Phần 5 # Chương 8 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG VIII GIẶC-GIÃ Ở TRONG NƯỚC

7: Phần 5 # Chương 7 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG VII NƯỚC PHÁP LẤY ĐẤT NAM-KỲ

6: Phần 5 # Chương 6 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG VI CHẾ-ĐỘ VÀ TÌNH-THẾ NƯỚC VIỆT-NAM ĐẾN CUỐI ĐỜI TỰ-ĐỨC

5: Phần 5 # Chương 5 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG V DỰC-TÔNG (1847-1888) Niên-hiệu : Tự-đức