9: 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 9: Nhập cư

Chương 9 – Nhập cư

Để làm rõ vấn đề, Harari định nghĩa nhập cư là một thỏa thuận với ba điều kiện hoặc điều khoản cơ bản.

1 — Nước sở tại cho phép người nhập cư vào.

2 — Đổi lại, những người nhập cư ít nhất phải tuân theo các chuẩn mực và giá trị của nước sở tại ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải từ bỏ một số chuẩn mực và giá trị truyền thống của họ.

3 — Nếu họ đồng hóa ở một mức độ vừa đủ theo thời gian, họ sẽ trở thành thành viên bình đẳng và đầy đủ của nước sở tại. Họ trở thành chúng tôi.

Harari nói, chính vì bạn đề cao sự khoan dung, bạn không thể cho phép quá nhiều người không khoan dung tham gia. Trong khi xã hội khoan dung có thể quản lý nhiều nhóm thiểu số cấp tiến hơn, nhưng nếu số lượng những người cực đoan như vậy vượt quá một ngưỡng nhất định, thì toàn bộ bản chất của xã hội sẽ thay đổi. Harari nói: Nếu bạn đưa quá nhiều người nhập cư từ Trung Đông vào, cuối cùng bạn sẽ trông giống như Trung Đông.

Về những người theo chủ nghĩa văn hóa: Người ta tiếp tục tiến hành một cuộc đấu tranh anh dũng chống lại nạn phân biệt chủng tộc truyền thống mà không nhận thấy rằng mặt trận đã chuyển từ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc truyền thống sang những người theo chủ nghĩa văn hóa.

kentashirt

Liên kếtTrước: << 10: 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 10: Chủ nghĩa khủng bốSau: 8: 21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21 # Chương 8: Tôn giáo >>
Đây là phần 13 / 22 trong series "21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21"