9: [s32e09] Jared Diamond – Loài Tinh Tinh Thứ Ba : Phần III : Chương 8

[s32e09] Jared Diamond – Loài Tinh Tinh Thứ Ba : Phần III : Chương 8
DUY NHẤT CHỈ CÓ Ở CON NGƯỜI.
Phần I và phần II đã trình bày về nền tảng sinh học của Pnhững tính trạng văn hóa duy nhất chỉ có ở loài người.
Chúng ta thấy rằng những nền tảng này bao gồm những đặc điểm đặc trưng quen thuộc trong cấu trúc bộ xương, chẳng hạn như chúng ta có hộp sọ lớn và thích nghi với dáng đứng thẳng. Những đặc trưng này cũng bao gồm các đặc điểm của mô liên kết, hành vi cư xử, và nội tiết học liên quan tới tổ chức sinh sản và xã hội của loài người.