Stephen Hawking và Leonard Mlodinow # Thiết Kế Vĩ Đại # The Grand Design (2010)

Thiết kế vĩ đại (2010) cung cấp những kiến thức về quá trình phát triển của loài người và cách chúng ta dùng khoa học để giải thích quá trình ấy, cũng như là các sự vật và sự việc trên trái đất. Từ những lý thuyết nền tảng của NewtonEinstein đến kiến thức cơ học lượng tử, chúng ta sẽ biết rằng mình đã đến gần hơn thế nào với bí mật lớn nhất của cuộc sống.

Stephen Hawking và Leonard Mlodinow