Robert Greene # Nghệ Thuật Quyến Rũ # The Art Of Seduction

Nghệ thuật quyến rũ nghiên cứu trò chơi khác biệt của sự quyến rũ, giải thích vì sao sự quyến rũ bắt nguồn trong tâm trí con người và những người có khả năng hấp dẫn người khác biết rất rõ chiêu trò này. Cuốn sách cũng giải thích những chiến lược để tạo hứng thú, làm đối tượng mất phương hướng, khơi gợi đam mê và kích thích cảm xúc. Những cách này sẽ giúp quyến rũ đối tượng thành công.