21: [Tóm Tắt Sách] Jim Collins #Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Từ Tốt Đến Vĩ Đại. Tác giả : Jim Collins.

Từ tốt đến vĩ đại trình bày kết quả nghiên cứu năm năm của tác giả và nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã tìm ra những công ty đạt được thành công lâu bền sau nhiều năm hoạt động bình thường đồng thời nhóm cũng tìm ra những nhân tố tạo nên sự khác biệt giữa những công ty này so với những đối thủ mờ nhạt. Từ những nhân tố này rút ra những bài học về khả năng lãnh đạo, văn hóa và quản lý chiến lược.