11: Phần 5 # Chương 11 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG XI QUÂN NƯỚC PHÁP LẤY BẮC-KỲ Lần thứ hai

Phần 5 # Chương 11 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Cận kim thời đại : NHÀ NGUYỄN : CHƯƠNG XI QUÂN NƯỚC PHÁP LẤY BẮC-KỲ Lần thứ hai


#Việt Nam sử lược: Tựa

Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược Quyển 1 : Nước Việt Nam

1: Phần 1 # Chương 1: Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Phần 1 : Thượng Cổ Thời Đại : Chương 1. Họ Hồng-Bàng. Họ Hồng-Bàng (2879-258 trước Tây Lịch)

2: Phần 1 # Chương 2 : Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược Phần 1 : Thượng Cổ Thời Đại Chương 2 Nhà Thục (257 – 207 trước Tây lịch)

3: Phần 1 # Chương 3 : Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược Phần 1 : Chương 3 : Xã Hội Nước Tàu Về Đời Tam Đại Và Đời Nhà Tần.

4: Phần 1 # Chương 4: Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược: Phần 1 : Thượng Cổ Thời Đại Chương 4 Nhà Triệu (năm 207 đến năm 111 trước Tây lịch).

1: Phần 2 # Chương 1 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược Phần 2 : Bắc Thuộc Thời Đại : Chương 1 Bắc Thuộc Lần Thứ 1

2: Phần 2 # Chương 2 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Phần 2 : Bắc Thuộc Thời Đại Chương 2 TRƯNG VƯƠNG

3: Phần 2 # Chương 3 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Phần 2 : Bắc Thuộc Thời Đại : Chương 3 Bắc Thuộc Lần Thứ 2

4: Phần 2 # Chương 4 :Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược Phần 2 : Bắc Thuộc Thời Đại : Chương 4 Nhà Tiền Lý

5: Phần 2 # Chương 5 : Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược Phần 2 : Bắc Thuộc Thời Đại : Chương 5 : Bắc Thuộc Lần Thứ Ba

6: Phần 2 # Chương 6: Trần Trọng Kim : Việt Nam Sử Lược : Phần 2 : Bắc-Thuộc Thời-Đại : Chương 6 Kết Quả Của Thời Bắc Thuộc.